Revolverend Fonds Groningen: voor leefbaarheid, zorg en energie

Het Revolverend Fonds Groningen is een maatschappelijk fonds opgericht door de Provincie Groningen. Het fonds verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie. In totaal is € 25 miljoen beschikbaar voor ondersteuning van projecten.

Wat we doen

Het Revolverend Fonds Groningen is er voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie:

 • Leefbaarheid: investeringen in maatschappelijke accommodaties met bijbehorende inboedel zoals dorpshuizen en sportverenigingen.  Totaal budget: € 10 miljoen.
 • Zorg: investeringen in zorg- en welzijnsgerelateerd vastgoed met bijbehorende inboedel.  Totaal budget: € 5 miljoen.
 • Energie: investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Totaal budget: € 8 miljoen.
 • Lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied: investeringen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking. Totaal budget: € 2 miljoen.

Voor wie we er zijn

Het Fonds staat open voor bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zoals stichtingen en coöperaties. Particulieren kunnen geen lening afsluiten bij het fonds.

Werkwijze

Het Revolverend Fonds Groningen bestaat uit een klein team medewerkers dat aan de hand van een heldere en duidelijke procedure uw financierings- en investeringsverzoeken op een transparante en slagvaardige wijze beoordeelt. Het fonds neemt zelfstandig besluiten en rapporteert hier jaarlijks over aan de provincie Groningen.

Werkwijze financieren en investeren

Het Revolverend Fonds Groningen beoordeelt de financierings- en investeringsverzoeken op basis van een vastgelegd proces. Het beoordelingsproces loopt vrijwel gelijk aan het projectontwikkelingsproces van de initiatiefnemer. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt wordt het beoordelingsproces geheel of gedeeltelijk doorlopen. Binnen het beoordelingsproces zijn twee go/no-go momenten ingebouwd:


1. Go/no-go moment Businessplan fase:
Revolverend Fonds Groningen beoordeelt het door de initiatiefnemers aangeleverde businessplan. Na een positieve beoordeling ontvangt u een schriftelijke bevestiging van het voornemen tot financiering met daarin onder andere opgenomen:

 • De omvang van de voorgenomen financiering
 • Toezegging reservering van het investeringsbudget
 • De duur van de reservering van het investeringsbudget
 • De door de initiatiefnemer aan te leveren informatie
 • De van de initiatiefnemer gevraagde vervolgstappen om tot een definitief financieringsbesluit te kunnen komen


2. Go/no-go moment Financieringsfase:
Op basis van de gevraagde documentatie en informatie uit de voorgaande fase neemt het bestuur van de stichting het besluit wel of niet over te gaan tot het aanbieden van een financierings- en investeringsvoorstel.

Schematische weergave

Klik op het schema voor een grotere weergave

Lichte Financiering SRFG

SRFG biedt voor leningen van € 5.000,- tot € 50.000,- de mogelijkheid tot het afsluiten van een zogenaamde lichte financiering. Het aanvragen hiervan is eenvoudig te doen via deze website

Lichte Financiering SRFG

De lichte financiering van SRFG is bedoeld voor leningen tussen de € 5.000,- en € 50.000,- vanuit het energiefonds, het leefbaarheidsfonds of het zorgfonds. Alleen rechtspersonen (bedrijven, stichtingen, cooperaties etc) komen in aanmerking voor een lichte financiering. Als particulier kunt u geen lening aanvragen

Aanvragen Lichte Financiering SRFG

Via de website lichtefinanciering.revolverendfondsgroningen.nl kunt u de lichte financiering  aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een lichte financiering dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • het project dient aan te sluiten bij de doelstellingen van het Leefbaarheidsfonds Groningen (artikel 4.2 investeringsreglement), het Energiefonds Groningen (artikel 5.2 investeringsreglement)of het Zorgfonds Groningen (artikel 6.2 investeringsreglement)
 • de omvang van de financiering ligt tussen de € 5.000 en € 50.000
 • de energielening bedraagt maximaal 75% van de totale investering
 • de looptijd van de lening bedraagt 5 jaar of 10 jaar
 • de rente wordt bepaald aan de hand van de actuele SVn rentetatieven voor leningen met een looptijd van 5 of 10 jaar
 • de lening wordt pas uitbetaald als de eindfactuur van de uitvoerder ingediend is
 • het betreft een annuïtaire lening o.b.v. maandelijkse aflossing d.m.v. automatische incasso

Downloads

Hieronder vindt u documentatie betreffende het beleid van het fonds en haar investeringsreglement

Organisatie & Contact

Slagvaardig, flexibel en doortastend. Dat zijn de kenmerken van het Revolverend Fonds Groningen. Samen met het bestuur is het team verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid.

Revolverend Fonds Groningen

Ons team:

 • Geerten Eijkelenboom Geerten Eijkelenboom
  Fondsmanager
 • Andre van Moock Andre van Moock
  Financieel specialist

Bestuur

 • Titia Siertsema, Voorzitter
 • Hennie Sanders, Secretaris
 • Jan Cooijmans, Penningmeester

Contact

U kunt op verschillende manieren contact opnemen: